glCreateVertexArrays function

void glCreateVertexArrays (int n, TypedData arrays, [ String method = "glCreateVertexArrays", String sig = "i4nt00v00" ])

Implementation

void glCreateVertexArrays(int n, TypedData arrays, [String method = "glCreateVertexArrays", String sig ="i4nt00v00"]) native "dyncall";