GL_ATOMIC_COUNTER_BUFFER_BINDING top-level property

int GL_ATOMIC_COUNTER_BUFFER_BINDING
read / write

Implementation

int GL_ATOMIC_COUNTER_BUFFER_BINDING = 0x92C1