usedAnimationIdsByHref property

Map<String, Set<String>> usedAnimationIdsByHref
read / write

Implementation

Map<String, Set<String>> usedAnimationIdsByHref = {};