documentationAsHtml property

String documentationAsHtml
override

Implementation

@override
String get documentationAsHtml {
  if (_documentationAsHtml != null) return _documentationAsHtml;
  _documentationAsHtml = Documentation.forElement(this).asHtml;

  return _documentationAsHtml;
}