documentation property

String documentation
override

Implementation

@override
String get documentation {
 if (_documentation == null) {
  final docFile = documentationFile;
  if (docFile != null) {
   _documentation = packageGraph.resourceProvider
     .readAsMalformedAllowedStringSync(docFile);
  }
 }
 return _documentation;
}