documentationAsHtml property

String documentationAsHtml
override

Implementation

@override
String get documentationAsHtml {
  if (_htmlDocumentation != null) return _htmlDocumentation;
  _htmlDocumentation = _injectHtmlFragments(_documentation.asHtml);
  return _htmlDocumentation;
}