documentationAsHtml property

String documentationAsHtml
override

Implementation

@override
String get documentationAsHtml => _documentation.asHtml;