linkedParamsNoMetadata property

String linkedParamsNoMetadata
override

Implementation

@override
String get linkedParamsNoMetadata {
  if (hasSetter) return setter.linkedParamsNoMetadata;
  return null;
}