documentationAsHtml property

String documentationAsHtml

Implementation

String get documentationAsHtml;