calendar.dart

Port for Python's calendar.py to Dart

Installation

Add dependancies

dependencies:
 dart_calendar: 0.0.x #latest version 

Then

pub get

Usage

import 'package:calendar/calendar.dart';


void main() {
 // Sunday first calendar 
 final calendar = new Calendar(
  weekStartDay: 7 // Sunday as start of week
 );
 
 // Monday First Calendar
 final mondayFirstCalendar = new Calendar(
  weekStartDay: 1
 );
 
 // Calendar Month
 // Calendar for January, 2019
 print(calendar.monthDatesCalendar(2019, 1));
 
 // Calendar Year
 // Calendar for Year 1
 print(calendar.yearDatesCalendar(1));
 
 


 // Custom Calendar ranging from given start and end dates
 final now = DateTime.now();
 final future = now.add(Duration(days: 75));
 
 print(calendar.customDatesCalendar(now, future));
}


Inspired by

calendar.js https://github.com/ramalho/calendar.js/

Libraries

dart_calendar