StringCallback typedef

void StringCallback (
  1. String
)

Implementation

typedef StringCallback = void Function(String);