ValueEncoder<K, V> typedef Null safety

ValueEncoder<K, V> = dynamic Function(K key, V? value)

Implementation

typedef ValueEncoder<K, V> = dynamic Function(K key, V? value);