KeyEncoder<K> typedef Null safety

KeyEncoder<K> = String Function(K key)

Implementation

typedef KeyEncoder<K> = String Function(K key);