toJson method

Map<String, dynamic> toJson()

Implementation

Map<String, dynamic> toJson() {
  final Map<String, dynamic> data = new Map<String, dynamic>();
  data['id'] = this.id;
  data['name'] = this.name;
  data['emoji'] = this.emoji;
  if (this.state != null) {
    data['state'] = this.state.map((v) => v.toJson()).toList();
  }
  return data;
}