formKey property

GlobalKey<State<StatefulWidget>> formKey
final

Implementation

final GlobalKey formKey;