bindKey method Null safety

Stream<String> bindKey(
  1. String code
)

Implementation

static Stream<String> bindKey(String code) {
  init();
  if (_handlers.containsKey(code)) {
    return _handlers[code]!.stream;
  } else {
    return (_handlers[code] = StreamController<String>.broadcast()).stream;
  }
}