IdentifyEventModel constructor

IdentifyEventModel(
  1. {List<IdentifyBatch> batch}
)

Implementation

IdentifyEventModel({
  this.batch,
});