primaryKeyAttribute property Null safety

ManagedAttributeDescription? primaryKeyAttribute

Implementation

ManagedAttributeDescription? get primaryKeyAttribute {
  return attributes[primaryKey];
}