metadata property Null safety

SnapshotMetadata metadata

Returns the SnapshotMetadata for this snapshot.

Implementation

SnapshotMetadata get metadata;