toMatrixColumn method Null safety

Matrix<T> toMatrixColumn()

Implementation

Matrix<T> toMatrixColumn();