isZero property Null safety

bool isZero

Tells whether all elements are zero.

Implementation

bool get isZero;