skipBytes property Null safety

void skipBytes=(int bytes)

Skip bytes

Implementation

set skipBytes(int bytes) => _position += bytes;