SearchResultOfDestinyEntitySearchResultItem constructor

SearchResultOfDestinyEntitySearchResultItem()