DestinyPresentationNodeRecordChildEntry constructor

DestinyPresentationNodeRecordChildEntry()