zero method

void zero()

zeros out the data

Implementation

void zero() {
  indexA = 0;
  indexB = 0;
  typeA = 0;
  typeB = 0;
}