typeB property

int typeB

Implementation

int get typeB => _data[3];
void typeB=(int v)

Implementation

void set typeB(int v) {
  _data[3] = v;
  ;
}