mediaItem property Null safety

ValueStream<MediaItem?> mediaItem

A value stream of the current media item.

Implementation

ValueStream<MediaItem?> get mediaItem;