putMeta method Null safety

Future putMeta(
  1. K key,
  2. T metadata
)

Implementation

Future<dynamic> putMeta(K key, T metadata);