initFnc method

dynamic initFnc()

Implementation

dynamic initFnc() async {}