httpResponse property

Response httpResponse
final

Implementation

final http.Response httpResponse;