bodyBytes property

Uint8List bodyBytes

Implementation

Uint8List get bodyBytes => httpResponse.bodyBytes;