body property

String body

Implementation

String get body => httpResponse.body;