set method

void set (
  1. String key,
  2. dynamic value
)

Implementation

void set(String key, dynamic value) => this.attributes[key] = value;