expireTime property Null safety

String? expireTime
read / write

Implementation

String? expireTime;