blue method

void blue(
  1. {bool bg = false,
  2. bool bold = false}
)

Implementation

void blue({bool bg = false, bool bold = false}) => _std(4, bold, bg);