data property Null safety

SingleDigitData data
final

Implementation

final SingleDigitData data;