formData property

HttpMultipartFormData formData
final

The underlying form-data item.

Implementation

final HttpMultipartFormData formData;