mixinKeyword property Null safety

Token mixinKeyword

Return the token representing the 'mixin' keyword.

Implementation

Token get mixinKeyword;