returnKeyword property

Token returnKeyword

Return the token representing the 'return' keyword.

Implementation

Token get returnKeyword;
void returnKeyword=(Token token)

Set the token representing the 'return' keyword to the given token.

Implementation

set returnKeyword(Token token);