awaitKeyword property

Token awaitKeyword

Return the token representing the 'await' keyword, or null if there was no 'await' keyword.

Implementation

Token get awaitKeyword;