typeParameters property

TypeParameterList typeParameters

Return the type parameters for the function type, or null if the function type does not have any type parameters.

Implementation

TypeParameterList get typeParameters;
void typeParameters=(TypeParameterList typeParameters)

Set the type parameters for the function type to the given list of typeParameters.

Implementation

set typeParameters(TypeParameterList typeParameters);