yesterday method

int yesterday ()

Implementation

static int yesterday() => yesterdayAsDateTime().millisecondsSinceEpoch;